Eolas faoin Earnáil PhoiblíSOLÁTHAR

Foilsítear Tairiscintí Seirbhíse os cionn €25,000 ar shuíomh gréasáin r-Thairiscintí.

Bhí gach conradh ar luach measta os cionn €25,000 agus faoi bhun teorann an Aontais Eorpaigh (AE) €215,000 a fhógairt ar www.etenders.gov.ie agus bronnta i gcomhréir le Treoirlínte Soláthair Poiblí Náisiúnta.   Tá gach teorainn gan VAT san áireamh.

Chun tairiscintí éagtha agus reatha a lorg ón Údarás Ardoideachais, lean an nasc seo https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicTenders do chuardach ar fhógra r-Thairiscintí.

 

 • Reatha – Sa Leathanach Scagairí roghnaigh CUARDACH CASTA AR CHATAGÓIR agus ón roghchlár anuas an Údaráis roghnaigh Údarás Ardoideachais. Déan clic ar chuardach le breathnú ar liosta Tairiscintí oscailte reatha
 • Éagtha – lean an nós imeachta céanna ach cinntigh go ndéanann tú clic ar an mBosca cuardaigh laistigh RFT

Déantar tairiscintí móra a láimhseáil ag leibhéal náisiúnta ag Oifig Soláthair an Rialtais (OGP).  Déantar fógraíocht náisiúnta ar chonarthaí a bhronntar tríd an OGP.  I ndiaidh do chonradh a bheidh i bhfeidhm agus an tÚdaras Ardoideachais mar cheann d’eintitis conartha, beidh soláthar ó na conarthaí sin trí chreat ábhartha nó mionphróiseas iomaíochta.  Sna cásanna sin, ní féidir le HEA agus OGP comhlachtaí breise a chur leis na creata sin i ndiaidh don soláthair tosaigh a bheith críochnaithe.   Dá bharr sin, is an-tábhachtach do sholáthraithe breathnú ar r-Thairiscintí ar shuíomh Procurement.ie d’aon iomaíocht an chreata/tairisceana náisiúnta.

Ní mór do gach conarthaí le luach measta os cionn teorann AE €215,000 (gan VAT) a bheith fógartha in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (OJEU).  Bronntar conarthaí os cionn an teorann i gcomhréir le forálacha Treorach Soláthair Poiblí an AE 2014/24/AE.  Bhí an treoir curtha i bhfeidhm i ndlí na hÉireann ag an Aontas Eorpach (Bronnadh Conarthaí an Údaráis Phoiblí) Rialacháin (S.I. Uimh. 284 ó 2016).

HEA Procurement Policy

HEA Corporate Procurement Plan, 2023 - 2026

Fraud Policy

The Higher Education Authority (HEA) is committed to the prevention and detection of fraud in order to minimise any potential losses due to fraudulent activity. Accordingly, the HEA expects the highest standards of ethical behaviour from staff, higher education institutions and bodies, suppliers and others who conduct transactions with the HEA. The HEA has no tolerance for fraud.

HEA Fraud Policy

SONRASC AGUS ÍOCAÍOCHTAÍ

Bainfidh Rialacháin an Chomhphobail Eorpaigh (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhirt Tráchtála) 2012 le gach íocaíochtaí.  Beidh gach sonrasc mícheart seolta ar ais i gcomhair ceartúcháin le éifeachtaí ar dháta dlite na híocaíochta.

Faoi Chinneadh an Rialtais S 29296 [1] ó 19 Bhealtaine 2009 ar Íocaíochtaí Thráthúla, tá gach ranna/oifigí an rialtais tiomanta do thréimhse íocaíochta a laghdú do sholáthraithe i gcomhair idirbhirt tráchtála ó 30 go dtí 15 lá féilire i ndiaidh sonrasc bailí a fháil, mar bhealach le deacrachtaí sreabhaidh airgid a éascú do ghnóthaí.   Tabhair faoi deara nach mbeidh Ús ar Íocaíocht Thráthúil ag fabhrú go dtí gur chuaigh 30 lá thart.

Tabhair faoi deara go n-oibríonn an tÚdaras Ardoideachais nósanna imeachta sonracha maidir le ceannachán táirgí agus seirbhísí agus íocaíochtaí dá éis.  Mar chuid de na nósanna imeachta sin, agus chun cloí le targaid íocaíochta 15 lá i gcomhair sonraisc bailí, iarrtar ar sholáthraithe a leanas a chinntiú le linn sonraisc a eisiúint:

 • Seoltar sonraisc cearta díreach chuig Cuntais Iníoctha agus ní do bhaill foirne ainmnithe go haonair
 • Soláthraítear sonraí bainc cearta
 • le cinntiú go bhfuil stádas Imréitigh Cánach le Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann nuashonraithe.

 

Ní mór a leanas a bheith san áireamh le sonrasc bailí:

 • Ainm agus seoladh an ghnó nó an chomhlachta
 • Clárúchán VAT bailí nó uimhir PPS
 • Dáta sonraisc
 • Uimhir an tsonraisc
 • Méid an tsonraisc
 • Uimhir an Ordaithe Cheannaigh más cuí
 • Tugtar cur síos ar tháirgí nó seirbhísí

Seolfar sonraisc neamhbhailí ar ais chuig soláthraithe i gcomhair ceartúcháin.

Ní mór do shonrasc VAT cloí le riachtanais Ioncaim.

PRÓISEAS ÍOCAÍOCHTA AGUS SEOLTÁIN

Tá modh íocaíochta trí Aistriú Ciste Leictreonach (EFT).  Beidh comhairle seoltáin eisithe trí r-phoist nuair atá seoladh r-phoist ar chomhad againn, nó trí phost.

Ní dhéanfar íocaíocht i gcomhair sonraisc ach i ndiaidh do na coinníollacha thuas a bheith comhlíonta agus i ndiaidh do gach comhaontuithe nó conarthaí idir HEA agus an Soláthraí a bheith comhlíonta freisin.

ÍOCAÍOCHTAÍ DHÉANACHA

Foilsíonn an Roinn Oideachais is Scileanna fáltais cónasctha ó gach comhlacht/gníomhaireacht faoina choimirce, lena n-áirítear an tÚdaras Ardoideachais, ar bhonn ráithiúil ag an suíomh gréasáin seachtrach a leanas: https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Financial-Reports/Prompt-Payment-Returns/Prompt-Payment-Returns-List/

Is féidir le fáltais HEA a aimsiú faoi fo-cheannteideal “Comhlachtaí Coimirce”.

ORDUITHE CEANNAIGH

Tá an tÚdaras Ardoideachais tiomanta do thuarascáil achoimre a fhoilsiú do gach orduithe ceannaigh ardaithe i gcomhair táirgí agus seirbhísí os cionn €20,000.  Beidh mionsonraí foilsithe go ráithiúil i riaráiste ar an leathanach seo:

HEA Purchase Orders over 20,000, 2024, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2023, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2023, Q3

HEA Purchase Orders over 20,000, 2023, Q2

HEA Purchase Orders over 20,000, 2023, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2022, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2022, Q3

HEA Purchase Orders over 20,000, 2022, Q2

HEA Purchase Orders over 20,000, 2022, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2021, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2021, Q3

HEA Purchase Orders over 20,000, 2021, Q2

HEA Purchase Orders over 20,000, 2021, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2020, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2020, Q3

HEA Purchase Orders over 20,000, 2020, Q2

HEA Purchase Orders over 20,000, 2020, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2019, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2019, Q3

HEA Purchase Orders over 20,000, 2019, Q2

HEA Purchase Orders over 20,000, 2019, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2018, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2018, Q3

HEA Purchase Orders over 20,000, 2018, Q2

HEA Purchase Orders over 20,000, 2018, Q1

HEA Purchase Orders over 20,000, 2017, Q4

HEA Purchase Orders over 20,000, 2017, Q3 (187 KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2017, Q2 (185 KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2017, Q1 (87KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2016 (94KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2015 (186KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2014 (131KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2013 (130KB)

HEA Purchase Orders over 20,000, 2012 (183KB)

COMHRÉIREACHT CHÁNACH

Teastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach do gach soláthraithe ina bhfuil aistriú seilbhe bliantúil an HEA €10,000 (VAT san áireamh) nó níos mó i dtréimhse dhá mhí déag leanúnach. Beidh íocaíocht siarchoinneáilte go dtí go bhfaightear é sin.   Tá daoine neamhchónaitheacha faoi réir an riachtanais sin freisin.

Beidh Cáin Shiarchoinneálach do Sheirbhísí Ghairmiúla (PSWT) bainte as glanluach VAT le gach nótaí sonraisc/táille a bhaineann le foráil seirbhísí ghairmiúla.

Tá mionsonraí iomlán ar na riachtanais maidir le Imréitiú Cánach agus Cáin Shiarchoinneálach do Sheirbhísí Ghairmiúla (PSWT) in éineacht le foirmeacha iarratais ar fáil ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Iarrtar ar ranna an Rialtais, gníomhaireachtaí an Stát agus comhlachtaí eile tuairisceáin bliantúla a sheoladh chuig an Ioncam.  Tá cineálacha áirithe íocaíochta as an áireamh.   Tá a thuilleadh mionsonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim faoi thuairisceáin Tríú Páirtí do ranna agus gníomhaireachtaí an Rialtais.

Faoi gach Rialacháin, ba chóir do gach roinn / comhlachtaí a dhéanann íocaíochtaí uimhreacha tagartha cánach a fháil ó sholáthraithe, le cur i dtuairisceán íocaíochtaí an rialtais.  Ní mór don Údarás Ardoideachais a chinntiú, sula n-idirghníomhaíonn sé le soláthraithe, gur chóir do gach soláthraí a uimhir tagartha cánach a sholáthar roimh aon idirghníomhaíocht.

AN tACHT UM RIALACHÁN AR STOCAIREACHT

Tá Acht um Rialachán ar Stocaireacht 2015 deartha chun faisnéis a sholáthar don phobal maidir le cé atá ag stocaireacht agus cad faoi.  Bhunaigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifig Phoiblí taifead ar líne ar stocaireacht ag www.lobbying.ie

 

2018 Code of Conduct

Nochtú Cosanta

Nósanna Imeachta chun Nochtú Cosanta a dhéanamh

The Integrity At Work Pledge

Staff Protected Disclosure Policy

PLEAN SEIRBHÍSE ARDCHAIGHDEÁIN DO CHUSTAIMÉIRÍ

PLEAN SEIRBHÍSE ARDCHAIGHDEÁIN DO CHUSTAIMÉIRÍ

Nós Imeachta Gearáin agus Aiseolais do Chustaiméirí

POLASAÍ IOMPAIR MÍRÉASÚNTA

POLASAÍ IOMPAIR MÍRÉASÚNTA

 The HEA has a zero-tolerance stance on bribery and corruption

Contact Details for Oireachtas Queries

Members of the Oireachtas can contact  the HEA & IRC by email.

HEA queries can be sent to oireachtas@hea.ie

IRC queries can be sent to oireachtas@research.ie

 

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We'd also like to set optional analytics cookies to help us improve it. We won't set these optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Privacy Policy page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.