SAOIRSE FAISNÉISETá an chuid seo freagrach as cuidiú leis an bpobal ginearálta agus foireann leas a bhaint as a gcearta faoi Acht FOI a bhí sínte chuig an HEA i nDeireadh Fómhair 2001.
I gcomhair a thuilleadh sonraí ar FOI, téigh i dteagmháil le Oifigí HEA ag: Brooklawn House, Baile Átha Cliath 4

Bhí Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 sínithe isteach sa dlí ar an 14 Dheireadh Fómhair 2014. Athchuireann sin Achtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir le iarratais ar fhaisnéis a bheith déanta i scríbhinn, r-phost nó facs chuig seoladh na hoifige thíos nó r-phost ag foi@hea.ie

Oifigeach Saoirse Faisnéise, An tÚdaras Ardoideachais, Brooklawn House, Baile Átha Cliath 4

Má theastaíonn aon chúnamh uait nó má bhíonn ceist agat, is féidir leat labhairt linn trí ghuthán ag 01 2317100 nó r-phost foi@hea.ie

Rochtain ar Fhaisnéis san Údarás

Iarrann an tAcht ó chomhlachtaí FOI freagairt ar iarratais ón phobal i gcomhair na faisnéise atá acu. Sa chuid is mó cásanna, ní mór do chomhlachtaí poiblí a gcinneadh a thabhairt ar iarratas laistigh 4 sheachtainí i ndiaidh é a fháil. Chomh maith leis, iarrtar ar chomhlachtaí FOI faisnéis a fhoilsiú i gcomhréir le scéim foilseacháin na samhlach, agus moltar dóibh an méid is mó faisnéise indéanta a fhoilsiú lasmuigh FOI.

Faoi Acht FOI, tá aon duine i dteideal cur isteach i gcomhair rochtana ar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil go poiblí ar bhealach eile. Tá ceart ag gach duine:

 • rochtain a fháil ar na taifid coinneáilte ag an Údarás;
 • Ceartúchán a iarradh ar fhaisnéis phearsanta a bhaineann le duine coinneáilte ag an Údarás nuair a bhíonn sé míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach;
 • rochtain ar chúiseanna le cinntí déanta ag an Údarás le tionchar díreach ar an nduine.

Má theastaíonn aon chúnamh uait nó má bhíonn ceist agat, labhair linn ag 01 2317100

I measc príomh-dhíolúiní, tá taifid maidir le:

 • cruinnithe an Rialtais
 • forfheidhmiú dlí agus slándáil
 • faisnéis rúnda agus íogair go tráchtála
 • faisnéis phearsanta (difriúil ó fhaisnéis a bhaineann leis an nduine a rinne an t-iarratas).

Táillí

 • Cuireadh deireadh le táille iarratais €15;
 • Tá íosteorainn €101 agus ní féidir cuardach, aisghabháil agus táillí cóipeála a ghearradh faoina bhun.  I ndiaidh don táille €101 a shroicheadh, baineann an táille iomlán leis;
 • Tá uasteorainn ar an méid táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ar féidir a ghearradh, ag €500;
 • Tá uasteorainn eile ar chuardach measta, táillí aisghabhála agus cóipeála ag €700. Os cionn sin, ní féidir le aon chomhlacht FOI diúltú do phróiseáil ar iarratas, seachas má bhí an t-iarratasóir ullamh chun iarratas a athscagadh chun na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a laghdú faoi bhun an teorann;
 • Tá an táille i gcomhair athbhreithnithe inmheánaigh faoi Chuid 21 anois ag €30 (€10 i gcomhair sealbhóirí chárta liachta agus a gcleithiúnaigh)
 • Tá an táille i gcomhair achomhairc ar an gCoimisinéir Faisnéise faoi Chuid 22 anois ag €50 (€15 i gcomhair sealbhóirí chárta liachta agus a gcleithiúnaigh)

Le do thoil tabhair an méid is mó sonraí agus bí chomh sonrach agus is féidir le linn iarratas a iarradh toisc go gceadóidh sin d’fhoireann an Údaráis chun freagairt go gasta do d’iarratas. Má theastaíonn freagra uait i bhformáir áirithe, luaigh sin le do thoil i d’iarratas. Beidh áthas ar fhoireann an aonaid FOI cuidiú leat chun d’iarratas a ullmhú.
Ceart Athbhreithnithe agus Achomhairc

Leagann an tAcht FOI amach sraith díolmhaithe chun faisnéis íogair a chosaint nuair a d’fhéadfadh an nochtú sin damáiste a dhéanamh do phríomh-leasanna an Stáit nó le tríú páirtithe. Nuair a ghlaoann an tÚdarás na forálacha sin chun faisnéis a choinneáil siar, is féidir achomharc ar an gcinneadh. D’fhéadfadh achomharc a dhéanamh freisin ar chinntí maidir le iarchur rochtana, táillí, cineálacha rochtana, srl. Tá mionsonraí ar na meicníochtaí achomhairc leagtha amach sna paragraif a leanas.

Agallamh Sealadach

D’fhéadfadh iarratasóirí athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh tosaigh, a dhéanfar ag oifigeach ar ardleibhéal, i gcás:
(a) go bhfuil an t-iarratasóir míshásta leis an bhfreagra osaigh faighte, e.g. Diúltú faisnéise, foirm rochtana, táillí, srl., nó
(b) ní bhfuair an t-iarratasóir freagra laistigh ceithre sheachtainí ón iarratais tosaigh – glactar leis sin mar dhiúltú don iarratas agus ceadaíonn sin don iarratasóir dul ar aghaidh go dtí athbhreithniú inmheánach.
Ba chóir iarratais i gcomhair athbhreithnithe inmheánaigh a sheoladh i scríbhinn chuig Aonad FOI.

An tÚdaras Ardoideachais

3 Foirgnimh Ais Láir

Crampton Avenue

Bóthar Ais Láir

Droichead na Dothra

Baile Átha Cliath 4
Glao Áitiúil: 1890 200 637
Facs: 01 2317172
R-phost: foi@hea.ie

Ní mór iarratas ar athbhreithniú inmheánach a sheoladh laistigh ceithre sheachtainí ón gcéad chinneadh. Ní mór don Údarás an t-athbhreithniú a chríochnú laistigh trí sheachtainí. Ní mór athbhreithniú inmheánach a chríochnú mar is gnáth sula ndéantar achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

Scéim Fhoilseacháin HEA FOI

Iarrann Cuid 8 Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 ó chomhlachtaí FOI scéim a ullmhú agus a fhoilsiú a bhaineann le foilseachán faisnéise ag an gcomhlacht i gcomhréir le scéim foilseacháin samhlach déanta ag an Aire Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe.  Ceadaíonn sé sin i gcomhair foilseacháin nó taifid a thabhairt lasmuigh FOI mura bhfuil cosc ar an bhfoilseachán sin nó ceadú rochtana de réir an dlí.  Is tuairim an Aire gur chóir do chomhlachtaí FOI an méid is mó faisnéise indéanta a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh FOI, maidir le prionsabail oscailteachta, follasachta agus cuntasachta de réir leagtha amach i gCodanna 8(5) agus 11(3) an Achta.   Cimíonn an scéim seo comhlachtaí FOI chun an fhaisnéis a chur ar fáil mar chuid dá gcuid gníomhaíochtaí gnó normálta i gcomhréir leis an scéim.

Logaí Nochtaithe

Soláthraíonn an chuid seo mionsonraí ar iarratais neamh-phearsanta a d’fhreagair an HEA dóibh faoi Acht um Shaoráil Faisnéise.

Disclosure Logs

 

This section provides details of non-personal requests which have been responded to by the HEA under the Freedom of Information Act.

Disclosure Log 2019

Disclosure Log 2020

Disclosure Log 2021

Disclosure Log 2022

Disclosure Log 2023

FOI145 Report on 2022 Budget and Accountability Meetings

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We'd also like to set optional analytics cookies to help us improve it. We won't set these optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Privacy Policy page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.