Tá an ÚAO i gceannas ar fhorbairt straitéiseach chóras ardoideachais agus taighde na hÉireann agus é mar aidhm córas comhleanúnach institiúidí éagsúla a chruthú le misin ar leith, atá freagrach d’fhorbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na hÉireann agus a muintir agus a thacaíonn le baint amach Cuspóirí Náisiúnta.

Tá freagracht reachtúil ag an ÚAO, ag leibhéal an Rialtais Láir, le haghaidh rialachas agus rialáil éifeachtach institiúidí ardoideachais agus an chórais ardoideachais.Cineál agus scóip an Fhógra seo

Tá an fógra príobháideachais deartha chun eolas a thabhairt duit maidir le conas a phróiseálfaimid do chuid sonraí tríd an láithreán gréasáin an HEA.ie.;. Bhain sé freisin le gníomhaíochtaí próiseála an ÚAO maidir lena fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh.

 

Cé muid féin?

Is muidne an tÚdarás um Ard-Oideachas, comhlacht poiblí a cruthaíodh leis an Acht um Ard-Oideachas 1971 agus atá faoi fhreagracht an Aire Oideachais agus Scileanna.

 

Cén fáth a bpróiseálfaimid do shonraí pearsanta?

Próiseálaimid do chuid sonraí chun ár bhfeidhmeanna a chomhlíonadh mar atá leagtha amach san Acht um Ard-Oideachas, 1971. Áirítear orthu sin go ginearálta:

 • Forbairt an ardoideachais a chur chun cinn
 • Cabhrú le comhordú infheistíochta stáit san ardoideachas
 • Léirthuiscint a chur chun cinn le haghaidh ardoideachais agus taighde
 • Gnóthachtáil comhionannais deiseanna a chur chun cinn san ardoideachas

Cad a Phróiseálaimid?

Próiseálaimid réimse sonraí pearsanta ar nós ainm, seoladh, stádas oideachais agus stair, UPSP, agus faisnéis eile den sórt sin a theastaíonn chun ár bhfeidhmeanna a dhéanamh.

 

Cé leis a Roinnimid do chuid Sonraí?

 

 

 

 

 

Roinnimid do shonraí pearsanta le soláthraithe cúrsaí agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Phríomh-Oifig Staidrimh, Tacaíocht Uilíoch na Mac Léinn Ireland, SOLAS, an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialta, agus próiseálaithe agus rialaitheoirí sonraí eile. Cinntímid go bhfuil bonn dleathach againn chun na sonraí seo a roinnt agus go bhfuil cosaintí riachtanacha tugtha do na sonraí i gcónaí.

 

An aistrímid do chuid sonraí lasmuigh den LEE?

Go ginearálta, ní dhéanaimid sonraí a aistriú lasmuigh den LEE, áfach, má aistrítear sonraí lasmuigh den LEE, cuirfear bearta i bhfeidhm chun cosaint leordhóthanach na sonraí sin a chinntiú.

 

Cá fhad a dhéanaimid do shonraí a stóráil?

Ní choinneoimid do chuid sonraí níos faide ná mar is gá chun an cuspóir a bhailímid a chomhlíonadh. Mar shampla, i gcás roinnt gníomhaíochtaí próiseála, is féidir linn roinnt sonraí pearsanta a choinneáil ar feadh tréimhse 40 bliain, d’fhonn staidéar fadaimseartha a dhéanamh ar éifeachtacht an chórais ardoideachais in Éirinn.

 

Do chearta mar Ábhar Sonraí

Is féidir leat do chearta cosanta sonraí a fheidhmiú, nuair is cuí, trí theagmháil a dhéanamh le dataprotection@hea.ie

 

Ceart Toiliú a Tharraingt Siar

Go ginearálta, ní dhéanaimid a bheith ag brath ar thoiliú chun sonraí a phróiseáil, áfach, i gcás ina bhfuilimid ag próiseáil do shonraí bunaithe ar thoiliú, is féidir leat an toiliú sin a bhaint tráth ar bith trí ríomhphost a sheoladh chuig dataprotection@hea.ie

 

Fianáin

Úsáideann an suíomh gréasáin seo, agus láithreáin ghréasáin ghaolmhara, fianáin chun deis a thabhairt dó feidhmiú de réir mar is gá agus chun críocha anailíseacha. Iarradh ort do thoiliú a sholáthar chun fianáin anailíseacha a úsáid.

 

Gearán a dhéanamh leis an CCS

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an CCS trí é a logáil ar https://forms.dataprotection.ie/contact

 

Cineál agus scóip an Fhógra seo

Áirítear leis an dlí um chosaint sonraí an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí Rialachán, Rialachán 679/2016 (GDPR) agus an tAcht um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 go 2018 (DPA 2018), a thrasuíomh an GDPR go Dlí na hÉireann, agus an Treoir R-Phríobháideachais (IR 336/2011) agus baineann  gach ceann acu le próiseáil do shonraí pearsanta. Is rialaitheoir sonraí é an ÚAO de bhun na ndlíthe seo agus mar sin, ceanglaítear orainn sonraí maidir le faisnéis áirithe a chur ar fáil duit mar ábhar sonraí, lena gceadaítear duit féin a shásamh go bhfuilimid ag tabhairt aire chuí nuair a dhéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil, agus go bhfuil tú ag déanamh amhlaidh ar bhealach comhlíontach. Cumhdaítear san fhógra seo sonraí a phróiseáiltear ar an láithreán gréasáin seo agus ag an ÚAO agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh aige. Ní chlúdaíonn sé an chaoi a bpróiseálann Institiúid Ardoideachais do shonraí atá ag feidhmiú faoi choimirce Acht an ÚAO 1971.

 

Cé muid féin?

Is comhlacht reachtúil é an tÚdarás um Ard-Oideachas (An tÚdarás um Ardoideachas) a chruthaigh an tAcht Ardoideachais 1971. Tá an ÚAO freagrach leis an Aire Oideachais agus Scileanna. Táimid lonnaithe ag:

3 fhoirgneamh Shelbourne, Ascaill Crampton,

Bóthar Shelbourne, Droichead na Dothra,

Baile Átha Cliath 4, Éire

D04 C2Y6

Agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí aon cheann de na modhanna seo a leanas a úsáid:

Fón: +353 1 231 7100

Uimhir Lo-Call: 1890 200 637

Facs: +353 1 231 7172

Ríomhphost: info@hea.ie

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag an seoladh poist thuas trí chumarsáid a lipéadú ar aird an Oifigigh Chosanta Sonraí nó trí ríomhphost a sheoladh chuig dataprotection@hea.ie

 

CÚLRA

Bunaíodh an ÚAO i 1971 chun forbairt straitéiseach chóras ardoideachais agus taighde na hÉireann a stiúradh agus é mar aidhm aige córas comhleanúnach institiúidí éagsúla a chruthú le misin ar leith, atá freagrach do fhorbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na hÉireann agus a muintir agus tacaíonn sé le baint amach cuspóirí náisiúnta.

 

Cén fáth a bpróiseálfaimid do Shonraí Pearsanta?

Bunaíodh an ÚAO san Acht um Ard-Oideachas, 1971 le roinnt feidhmeanna ginearálta ar nós:

(a) forbairt ardoideachais a chur chun cinn,

(b) cuidiú le comhordú infheistíocht Stáit san ardoideachas agus tograí a ullmhú le haghaidh infheistíochta den sórt sin,

(c) tuiscint ar luach ardoideachais agus taighde a chur chun cinn,

(d) gnóthachtáil comhionannais deiseanna a chur chun cinn san ardoideachas,

(e) Daonlathú struchtúr an ardoideachais a chur chun cinn.

 

D’fhonn na feidhmeanna seo a shásamh, bíonn an ÚAO ag gabháil do roinnt gníomhaíochtaí, go léir le haidhm an ardoideachais a chur ar aghaidh in Éirinn.

 

MAOINIÚ

Maoiniú a sholáthar do IAO ar bhealach straitéiseach a fhreastalaíonn ar riachtanais reatha agus amach anseo an stáit chomh maith le maoiniú ar leibhéal aonair do mhic léinn amhail iad siúd atá incháilithe do tháillí saor in aisce. Tá an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn, nó an Ciste do Mhic Léinn faoi míchumais, ar cheann de na feidhmeanna lárnacha reachtacha an ÚAO.

 

D’fhonn na leibhéil chearta maoinithe a sholáthar don IAO, tá sé tábhachtach go bhfaigheann an ÚAO faisnéis ar leith. I gcás “príomh-mhaoiniú” bíonn an ÚAO ag brath, sa phríomhshruth, ar chóras taifead na mac léinn. Tugann an t-eolas a bhailítear sa chóras seo an cumas líon cruinn agus nádúr staidéir na mac léinn i ngach IAO a chinneadh, féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

 

I gcás maoinithe eile, bíonn an ÚAO ag brath ar thuairisceáin ar leith ón IAO. D’fhéadfadh iad seo bheith don Chiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas (FSD) maoiniú mar shampla, i gcás ina mbraitheann leibhéal an mhaoinithe ar chostais tacaíochtaí a sholáthraíonn IAO aonair do mhic léinn faoi mhíchumas. Ceanglaítear ar an ÚAO faisnéis áirithe a bhailiú maidir leis an gciste seo lena chinntiú go dtugtar an leibhéal ceart maoinithe don IAO.

 

CÓRAS TAIFEAD NA MAC LÉINN

Is é Córas Taifead na Mac Léinn (SRS) an príomhchóras a úsáideann an ÚAO chun faisnéis a bhailiú ó na hInstitiúidí Ardoideachais maidir le mic léinn. Baintear úsáid as na sonraí a choinnítear laistigh den SRS ag an ÚAO chun go leor dá fheidhmeanna reachtúla a chur i gcrích mar chuidiú le comhordú infheistíochta stáit san ardoideachas agus príomhchinnteoireacht a chur ar an eolas. Mar gheall ar líon na mac léinn in oideachas tríú leibhéal in Éirinn tá sé tábhachtach go bhfuil córas láraithe agus caighdeánach ann chun faisnéis a bhailiú. Déantar an fhaisnéis a uaslódáil ag an IAO ar an gcóras nuair is féidir leis an bhFoireann Staidrimh anailís a dhéanamh air ansin. Roinntear roinnt sonraí comhiomlánaithe agus dí-chomhiomlánaithe ansin go hinmheánach chun ligean don ÚAO a fheidhmeanna reachtúla a dhéanamh. Mar shampla, roinntear roinnt sonraí mac léinn dí-chomhiomlánaithe leis an bhfoireann maoinithe córais mar chuid den phróiseas chun an croí-deontas bliantúil a leithdháileadh. Tá gá le sonraí mac léinn dí-chomhiomlánaithe chun maoiniú a ríomh ag baint úsáide as an tsamhail RGAM agus chun uimhreacha mac léinn a réiteach chun críocha maoinithe. Roinntear roinnt sonraí socheacnamaíocha dí-chomhiomlánú leis an Rannóg Beartais Rochtana chun monatóireacht a dhéanamh ar spriocanna an Phlean Rochtana. Roinntear sonraí comhiomlánaithe le go leor rannóga sa ÚAO, lena n-áirítear na rannóga thuas agus an Rannóg Idirnáisiúnta, Cláir Chaipitil, Scileanna agus Printíseachtaí agus Oideachas Múinteoirí. Chun críocha sonraí SRS, is é an difríocht idir sonraí comhiomlánaithe agus dí-chomhiomlánú líon na dtorthaí in aghaidh na torthaí. Mar shampla, d’fhéadfadh sonraí comhiomlánaithe a bheith mar thoradh ar gach iontrálaí nua, mic léinn baineann a chomhcheangal i Scoil na nEalaíon agus na nDaonnachtaí. Mar thoradh air seo beidh líon mór torthaí ann, sna mílte, atá gan ainm ionas gur féidir é a thuairisciú agus a fhoilsiú. D’fhéadfadh sonraí dí-chomhiomlánaithe a bheith mar thoradh ar shonraí leibhéal cúrsa níos sainiúla a chomhcheangal le tréithe sonracha eile, amhail mic léinn fireann atá ag déanamh staidéir ar chúrsa ar leith (le líon íseal mac léinn cláraithe) in IAO ar leith a fhaigheann deontas. D’fhéadfadh sé seo 4 thoradh a thabhairt, a mheastar mar shonraí dí-chomhbhailithe. Ní fhoilsíonn an ÚAO sonraí an leibhéal seo ach is féidir é a roinnt go hinmheánach chun na gcríoch atá liostaithe thuas a roinnt.

Déanann an fhoireann staitisticí taighde agus anailís ar an bhfaisnéis a bhailítear sa SRS chun faisnéis agus tuairiscí a sholáthar. Tá siad seo ar fáil ar an láithreán gréasáin. Úsáidtear na tuairiscí seo chun staid an ardoideachais in Éirinn a thaispeáint agus tá siad fíorluachmhar le haghaidh anailíse beartais do chinnteoirí ach ní bhíonn aon sonraí pearsanta iontu. Tá siad an-úsáideach freisin do mhuintir den phobal mar féadfar iad a úsáid chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an IAO a bheith i láthair nó cé acu gairm a shaothrú.

 

 

 

SUIRBHÉANNA

Tá roinnt suirbhéanna a rinne an ÚAO ar nós an Suirbhé ar Thorthaí Iarchéime (GOanna), an Suirbhé Rochtana Comhionann (EAS) agus suirbhéanna a rinneadh i gcomhar lenár gcomhpháirtithe mar an Suirbhé na hÉireann le haghaidh Rannpháirtíocht na Mac Léinn (ISSE) agus an Suirbhé Fostóirí Náisiúnta.

Tá an GOanna ríthábhachtach don ÚAO mar a chuireann sé ar chumas anailís a dhéanamh ar na fachtóirí ratha do chúrsaí acadúla. Cuireann an EAS in iúl don ÚAO ar an leibhéal maoinithe a éilíonn Institiúidí Ardoideachais do mhic léinn áirithe, ar nós iad siúd faoi mhíchumas, ar leibhéal institiúide seachas ar leibhéal na mac léinn.

Maidir le suirbhéanna a dhéantar lenár gcomhpháirtithe, ní fhaighimid aon sonraí pearsanta ach ina ionad sin faighimid sonraí comhiomlánaithe nach féidir a úsáid chun duine a aithint. Maidir leis na catagóirí sonraí pearsanta a bhailítear sa phróiseas seo, féach ar Aguisín 1.

 

 

CLÁIR IDIRNÁISIÚNTA

Cabhraíonn an ÚAO le cláir idirnáisiúnta a reáchtáil agus a bhainistiú ar nós Erasmus agus Scoláireachtaí Rialtais na hÉireann.

Maidir le cláir Erasmus tá rochtain ag an ÚAO ar thairseach ar líne ina bhfuil sonraí atá uaslódáilte ag IAO maidir le daoine ábhartha. Thug an AE an uirlis seo isteach sa chlár Erasmus + mar an comhlacht maoinithe le haghaidh gníomhaíochtaí Erasmus.

Maidir le Scoláireachtaí Rialtais na hÉireann agus cláir eile a éilíonn agus a chur i bhfeidhm agus a mheasúnú, déantar na sonraí a uaslódáil chuig agus a stóráiltear i gcóras ar líne a cheadaíonn measúnú a dhéanamh ar an iarratas. Tá sé seo lena chinntiú go bhfuil an maoiniú á riaradh go cuí d’iarratasóirí atá rathúil sa phróiseas.

 

SUÍOMH GRÉASÁIN

Baineann formhór na sonraí a bhailigh an láithreán gréasáin sonraí teicniúla i ndáil le cuairteanna ar an láithreán gréasáin seo, is féidir iad seo a logáil isteach ar an bhfreastalaí HEA.ie chun críocha anailíseacha (m.sh. uimhir IP an Ríomhaireachta). Ní nochtfaidh an ÚAO faisnéis theicniúil den sórt sin maidir le cuairteoirí ar an láithreán gréasáin aonair d’aon tríú páirtí mura n-oibleagáid air faisnéis den sórt sin a nochtadh trí riail dlí. Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach amháin chun críocha staidrimh agus riaracháin eile.

Tá na sonraí teicniúla atá logáilte teoranta do na míreanna seo a leanas:

 • Seoladh IP an fhreastalaí gréasáin an chuairteora (cé go bhféadfar é seo a úsáid chun duine a aithint, ní úsáidtear é chun na críche sin ag an ÚAO)
 • An cineál brabhsálaí gréasáin a úsáideann cuairteoir an láithreáin ghréasáin.
 • an t-ainm fearainn ardleibhéil a úsáidtear (mar shampla .ie., .com, .org, .net)
 • Sonraí chonair chliceála a thaispeánann trácht na gcuairteoirí ar fud an tsuímh ghréasáin seo (mar shampla rochtain agus doiciméid a íoslódáil)
 • An seoladh láithreáin ghréasáin roimhe seo óna shroich an cuairteoir orainn, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáidtear

Baineann na fianáin a bhailítear le Google Analytics, hailtirí (is é sin an córas grafaic faisnéise a úsáidtear) agus tá fianán toilithe ann. Mainneoidh na deireanach an Google Analytics á mhúchadh. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an beartas fianán.

 

Cad a Phróiseálaimid?

Próiseálaimid an fhaisnéis atá roinnte linn ag an HEI ábhartha do na gníomhaíochtaí éagsúla atá leagtha amach go hachomair thuas.

Cé gur féidir linn roinnt catagóirí speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun maoiniú cruinn a sholáthar, déanaimid ár ndícheall a chinntiú nach n-úsáidtear na sonraí seo chun duine ar bith a aithint. I bhformhór na gcásanna tá na sonraí gan ainm, trí na sonraí a iarraidh i bhfoirm chomhiomlán lena chinntiú nach féidir aon duine a aithint, áfach, ní féidir é seo a dhéanamh i ngach cás mar gheall ar nádúr na sonraí a bhailítear. B’fhéidir nach mbeidh sé indéanta nuair a bhaineann na sonraí le líon beag daoine aonair a d’fhéadfaí a aithint bunaithe ar a gcúinsí áirithe go bhfuil rialuithe dochta i bhfeidhm chun a chinntiú nach ndéantar na sonraí seo a phróiseáil ar chúis ar bith, agus go bhfuil rochtain ar na sonraí teoranta go docht . Le haghaidh tuilleadh eolais féach le do thoil Féach Aguisín 1.

 

Cé leis a roinnimid do chuid sonraí?

Táimid sainordaithe chun faisnéis áirithe a roinnt le Ranna Rialtais agus le comhlachtaí reachtúla eile. Orthu seo tá:

 

Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn

Tá comhaontú comhroinnte sonraí ann idir an ÚAO agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (BOOCBÁC), a oibríonn an Scéim Tacaíochta do Mhic Léinn de réir an Achta um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011. Tá a bhonn dleathach ag comhaontú comhroinnte sonraí SUSI faoi alt 28 de SSA 2011. Féadfaidh rialaitheoirí sonraí, sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha ábhartha an Achta sin. Is iad na ÚAO agus SUSI atá liostaithe i Sceideal 2 den SSA 2011 agus mar sin d’fhéadfadh a phróiseáil agus a roinnt na sonraí riachtanacha. Ní comhroinntear ach sonraí atá riachtanach agus comhréireach.

 

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Roinntear sonraí leis an bPríomh-Oifig Staidrimh de bhun an Achta um Staidreamh 1993 agus tá Meabhrán Tuisceana ar fáil ar iarratas.

 

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialta

De réir bheartas an Rialtais, úsáidtear uimhir PSP mar an t-aitheantóir uathúil ar bhunachair sonraí an ÚAO. Ligeann sé seo do leanúnachas anailís staitistiúla agus ceadaíonn sé do bhunachair sonraí a chothabháil go cruinn chomh maith lena chinntiú nach bhfuil aon taifid dhúblacha sa chóras. Tá sé beartaithe a bhailíochtú Uimhreacha UPSP a fhaightear leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Seirbhísí Aitheantais UPSP Coimirce Sóisialta. Is próiseas uathoibrithe é seo a bhailíonn baisceanna móra uimhreacha PSP ag úsáid athróg eile ón tacar sonraí aitheantais seirbhíse poiblí agus filleann sé cód meaitseála chuig an ÚAO. Ní roinnfear aon sonraí eile leis an DEASP.

 

An Roinn Oideachais agus Scileanna & Gníomhaireachtaí Ábhartha (SOLAS)

Mar ghníomhaireacht de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna Iarrtar orainn roinnt sonraí a roinnt le SOLAS chun anailís rátaí aistrithe a cheadú. Tá comhaontú comhroinnte sonraí idir an ÚAO agus SOLAS i bhfeidhm anois agus leagann sé amach na sonraí atá le comhroinnte agus na coinníollacha faoina roinnfear na sonraí.

 

An aistrímid do chuid sonraí lasmuigh den LEE?

Go ginearálta, ní aistrímid aon sonraí pearsanta lasmuigh den LEE. Má dhéanaimid sonraí a aistriú lasmuigh den LEE, cinnteoimid go bhfuil meicníocht chuí ann chun é sin a dhéanamh a chomhlíonann an reachtaíocht ábhartha go léir agus cinnteoidh sé go bhfaighidh do shonraí an leibhéal céanna cosanta mar go dtabharfar é laistigh den LEE.

 

Cá fhad a dhéanaimid do shonraí a stóráil?

Déanfaidh an ÚAO do chuid sonraí a stóráil ar feadh tréimhse nach faide ná mar is gá chun críocha na gníomhaíochta próiseála. Éilíonn gníomhaíochtaí próiseála éagsúla tréimhsí coinneála éagsúla. Mar shampla, coinnítear sonraí SRS ar feadh 40 bliain tar éis dó a bheith faighte ag an ÚAO den chéad uair, tá sé seo le cur ar chumas an ÚAO staidéir fhadtéarmacha a dhéanamh a bhfuil na sonraí is gá. I gcás próisis eile, amhail an FSD, nuair a bheidh na sonraí fíoraithe, déantar iarrachtaí chun na sonraí a aithint amhail aitheantóirí uathúla a bhaint agus na sonraí a chomhbhailiú. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé a bheith indéanta na sonraí atá bunaithe ar chúinsí áirithe na n-ábhar sonraí lena mbaineann a athrá. Mar shampla, d’fhéadfadh cuid de na sonraí a bheith bainteach le grúpa beag daoine aonair a d’fhéadfadh, de bhua a gcúinsí, a bheith inaitheanta. Tá rochtain ar na sonraí seo rialaithe go docht agus tá slándáil bhreise curtha i bhfeidhm.

 

Do chearta mar ábhar sonraí

Tá roinnt ceart agat faoin dlí cosanta sonraí. Is féidir na cearta seo a chur i bhfeidhm tríd an iarratas cuí a dhéanamh ar an ÚAO trí theagmháil a dhéanamh linn ar dataprotection@hea.ie. Tá foirmeacha ar fáil ar na leathanaigh um chosaint sonraí ar shuíomh gréasáin an ÚAO – www.hea.ie

 

Agus iarratas ar an ábhar sonraí á bpróiseáil, déanfaidh an ÚAO:

 

 • A sheiceáil an bhfuil do chuid sonraí pearsanta nó aon cheann dár bpróiseálaithe againn
 • Bailíocht na hiarrata a sheiceáil trí do chéannacht a dheimhniú, d’fhéadfadh bheith i gceist anseo, go n-iarrfaimid ar Aitheantas grianghraif
 • A chinneadh a dhéanamh an bhfuil an t-iarratas iomarcach nó an bhfuil sé de bhunús leis an iarraidh nó má dhéanfar an t-iarratas a dhiúltú bunaithe ar shrianta agus ar threoir
 • A chinneadh an bhféadfar muirear a chur i bhfeidhm má mheastar go bhfuil an t-iarratas gan údar nó iomarcach
 • A chinneadh an bhfuil faisnéis nó soiléiriú breise ag teastáil uait chun an t-iarratas a phróiseáil
 • A chinneadh an féidir an t-iarratas a fhreagairt laistigh de mhí amháin nó má tá síneadh ag teastáil
 • A chinneadh an gcomhlíonann an t-iarratas ceanglais shonracha an Dlí um Chosaint Sonraí
 • A chinneadh an bhfuil aon díolúintí le cur i bhfeidhm ar an iarraidh

 

Cé go mbeimid ag iarraidh i gcónaí cloí le hiarratais rochtana go hiomlán, in imthosca áirithe b’fhéidir go gcaithfimid d’iarratas a dhiúltú (áit a bhfuil cead againn é sin a dhéanamh). Míneofar diúltú dá leithéid duit i scríbhinn. Tabhair faoi deara nach bhfuil do chearta absalóideach.

 

CEART ROCHTANA

Tá sé de cheart agat rochtain a iarraidh ar chóip de do shonraí pearsanta. Ina theannta sin, ní mór faisnéis eile a bhaineann le próiseáil, comhroinnt agus coinneáil do shonraí pearsanta a sholáthar duit freisin agus iarratas ar rochtain ábhair á bpróiseáil agat.

 

CEART CHUN CEARTÚ

Tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a bheith ceartaithe má tá sé míchruinn nó neamhiomlán. Má roinntear na sonraí pearsanta seo le tríú páirtithe, cuirfidh an ÚAO an tríú páirtithe sin in iúl faoin iarraidh cheartúcháin uaibh mura bhfuil sé seo dodhéanta nó má bhaineann sé seo le hiarracht dhíréireach. Sa chás go meastar go bhfuil sé réasúnta don ÚAO gan iarraidh ar cheartú a dhéanamh, míneofar an cinneadh seo duit i scríbhinn. Sa chás go mbaineann an earráid le sonraí arna gcur faoi bhráid an ÚAO ag rialaitheoir sonraí eile, déanfaidh an ÚAO an t-ábhar a tharchur chuig an rialaitheoir sonraí ábhartha maidir le gníomh cuí.

 

CEART CHUN SCRIOSADH

Tá sé de cheart agat scriosadh a scriosadh, ar a dtugtar an ceart chun dearmad a dhéanamh air, de do shonraí pearsanta ina bhfuil feidhm ag ceann de na forais seo a leanas:

 • Ní gá na sonraí pearsanta a thuilleadh maidir leis na críocha a bailíodh iad nó a próiseáladh ar shlí eile
 • I gcás go dtarraingíonn tú do thoiliú agus nach bhfuil aon bhunús dlí eile ann don phróiseáil
 • I gcás go ndéantar agóid i gcoinne na próiseála de bhun Airteagal 21(1) den RGCS
 • I gcás gur próiseáladh na sonraí pearsanta go neamhdhleathach
 • I gcás nach mór na sonraí pearsanta a scriosadh chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • I gcás gur bailíodh na sonraí pearsanta maidir le tairiscint seirbhísí sochaí faisnéise linbh.

 

Is féidir iarratas ar shonraí pearsanta a scriosadh a dhiúltú nuair a bhíonn an phróiseáil riachtanach:

 • Chun an ceart chun saoirse cainte agus faisnéise a fheidhmiú
 • Ionas go gcomhlíonfar oibleagáid dhlíthiúil nó chun tasc leasa phoiblí a chomhlíonadh nó le feidhmiú údarás oifigiúil, a bheidh ag brath ar an ÚAO i mórán cásanna
 • Le haghaidh cúiseanna sláinte poiblí
 • Chun leasanna a chartlannú ar mhaithe le leas an phobail, taighde eolaíoch, stairiúil nó críocha staitistiúla
 • Éilimh dhlíthiúla a fheidhmiú nó a chosaint

 

CEART CHUN SRIAN A CHUR LE PROISEAIL

Tá sé de cheart agat próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh ina bhfuil feidhm ag ceann de na forais seo a leanas:

 • Sa chás go gcuireann tú comórtas ar chruinneas do shonraí pearsanta (ba chóir próiseáil a shrianadh ar feadh tréimhse a chuireann ar chumas an ÚAO cruinneas na sonraí a fhíorú)
 • Sa chás go bhfuil an phróiseáil neamhdhleathach, agus go gcuireann tú i gcoinne scriosadh agus iarrann tú srian ina ionad
 • Sa chás nach bhfuil na sonraí pearsanta de dhíth ar an ÚAO a thuilleadh ach éilíonn tú ar an ÚAO leanúint ar aghaidh ag próiseáil na sonraí pearsanta chun éileamh dlíthiúil a fheidhmiú nó a chosaint

Nuair a fheidhmíonn tú do cheart chun próiseáil a shrianadh, ní leanfaidh an ÚAO ar aghaidh ag próiseáil na sonraí pearsanta ach amháin:

 • Go dtoilíonn tú
 • Go bhfuil an phróiseáil riachtanach chun éilimh dhlíthiúla a fheidhmiú nó a chosaint
 • Go bhfuil an phróiseáil riachtanach chun cearta daoine aonair nó daoine dlítheanacha eile a chosaint
 • Go bhfuil an phróiseáil riachtanach le haghaidh cúiseanna leasa an phobail faoi dhlí an AE / Ballstáit, a bheidh an ÚAO ag brath ar a lán cásanna

Cuirfidh an ÚAO in iúl duit sula ndéantar an srian próiseála a fhoirceannadh / a fhorfheidhmiú.

 

CEART CHUN INIOMPARTHACHT NA SONRAÍ

Tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil don ÚAO a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite le meaisín.

Tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a tharchur chuig rialtóir eile. Baineann an ceart le sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil don ÚAO agus do shonraí pearsanta a ghineann gníomhaíocht an duine ach ní shíneann sé sonraí a ghineann an ÚAO. Ní bhaineann an ceart chun iniomparthacht sonraí ach amháin:

 • Go bhfuil an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú nó le haghaidh comhlíonadh conradh agus
 • Go ndéantar an phróiseáil trí mhodhanna uathoibrithe

Ní bheidh feidhm ag an gceart chun iniomparthacht na sonraí maidir le próiseáil is gá chun tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail a chomhlíonadh, nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO. Ina theannta sin, ní féidir leis an gceart chun iniomparthacht sonraí drochthionchar a imirt ar chearta agus ar shaoirsí daoine eile. Ní chuireann iniomparthacht sonraí tús go huathoibríoch le scriosadh do shonraí pearsanta ó chórais / próisis an ÚAO agus ní dhéanann sé difear don tréimhse choinneála bunaidh a bhaineann leis na sonraí pearsanta.

 

CEART CHUN AGÓID A DHÉANAMH

Tá sé de cheart agat cur i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta ar na forais seo a leanas:

 • Margaíocht dhíreach; Sa chás go ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha margaíochta dírí, tá sé de cheart agat cur i gcoinne na próiseála sin tráth ar bith; Níl aon fhorais ann diúltú iarraidh den sórt sin a chomhlíonadh. Nuair a chuireann tú i gcoinne próiseála chun críocha margaíochta dírí, ní féidir na sonraí pearsanta a phróiseáil a thuilleadh chun na críche sin.
 • Próiseáil bunaithe ar leas an phobail nó ar fhorais leas dlisteanacha, lena n-áirítear próifíliú.
 • Próiseáil chun críocha eolaíochta, taighde stairiúil nó críocha staitistiúla (mura bhfuil an phróiseáil riachtanach chun leas an phobail a chomhlíonadh).

Nuair a dhéanann tú agóid i gcoinne próiseáil do shonraí pearsanta, stopfaidh an ÚAO na sonraí pearsanta a phróiseáil mura féidir leis an ÚAO a léiriú go bhfuil forais dhlisteanacha láidre ann don phróiseáil a sháraíonn do chearta; Tá an phróiseáil riachtanach chun éilimh dhlíthiúla a fheidhmiú nó a chosaint nó chun na sonraí pearsanta a phróiseáil le haghaidh taighde eolaíoch, taighde stairiúil nó críocha staitistiúla, agus is gá próiseáil a dhéanamh chun leas/tasc poiblí a chomhlíonadh.

 

CEART CHUN CUR I GCOINNE CINNTEOIREACHTA UATHOIBRITHE, LENA N-ÁIRÍTEAR PRÓIFÍLIÚ

Ní dhéanann an ÚAO aon chinneadh atá bunaithe ar phróiseáil uathoibrithe.

 

 

 

 

 

 

Is é an tAonad Staidrimh a dhéanann próifíliú teoranta d’fhonn a fháil amach ar thalamh socheacnamaíoch na mac léinn atá ag freastal ar oideachas ardleibhéil. Ligeann sé seo don ÚAO a spriocanna reachtacha a bhaint amach maidir le comhionannas gnóthachtála na deiseanna a chinntiú san ardoideachas.

Tá an ceart agat gan a bheith faoi réir cinnteoireachta bunaithe ar phróiseáil uathoibrithe amháin, lena n-áirítear próifíliú, a tháirgeann éifeacht dhlíthiúil a bhaineann leat. ‘

Ceart toiliú a Tharraingt Siar

Nuair a phróiseálfaimid do shonraí bunaithe ar thoiliú, tá sé de cheart agat toiliú a tharraingt siar tráth ar bith gan aon drochthionchar a bheith agat. Ní éilíomar ach do thoiliú chun tacair sonraí áirithe a bhailiú sula nglacann tú le glacadh le háit ar chúrsa, is féidir leat toiliú a tharraingt siar chuige seo trí ríomhphost a sheoladh chuig dataprotection@hea.ie ag am ar bith. Féadfaidh do HEI do thoiliú a iarraidh chun do shonraí pearsanta a phróiseáil, agus na sonraí sin a roinnt linn. Más mian leat an toiliú seo a tharraingt siar téigh i dteagmháil le do HEI.

Gearán a dhéanamh leis an CCS

Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí an t-údarás maoirseachta in Éirinn. Mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi a bhfuilimid ag próiseáil do shonraí nó má tá aon imní ort maidir leis an bhfógra príobháideachais seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an CCS. Tá roinnt bealaí ann chun teagmháil a dhéanamh leis an DPC: foirm ar líne a úsáid ar a láithreán gréasáin; https://forms.dataprotection.ie/contact, fón; +353 (0) 761 104 800 nó +353 (0) 57 868 4800, nó tríd an bpost;

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Fitzwilliam Theas

Baile Átha Cliath 2

D02 RD28

 

 

 

 

Aguisín 1 – Catagóirí Sonraí Pearsanta

 

Gníomhaíocht próiseála sonraí Catagóirí Sonraí Pearsanta Bunús dleathach
Córas Taifead na Mac Léinn (SRS) Le haghaidh liosta iomlán de na tacair sonraí á mbailiú le do thoil cliceáil anseo tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO
Suirbhé Rochtana Comhionainne (EAS) Le haghaidh liosta iomlán de na tacair sonraí á mbailiú le do thoil cliceáil anseo tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO
Suirbhé ar Thorthaí Iarchéime (GOanna) Le haghaidh liosta iomlán de na tacair sonraí á mbailiú le do thoil cliceáil anseo tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO
Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas (FSD) Sonraí a aithint, faisnéis oideachais, sonraí a bhaineann le sláinte tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO
Láithreán Gréasáin Analytics (le haghaidh tuilleadh eolais féach ar ár mbeartas fianáin Seoladh IP Toiliú
Earcú Sainaithint, teagmháil, obair agus taithí oideachais Leas dlisteanach an ÚAO, tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO
Riarachán ginearálta tascanna agus dualgais an ÚAO, mar shampla ag obair le hInstitiúidí Ardoideachais, ag déileáil le fiosruithe Aithint, teagmháil a dhéanamh tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe sa ÚAO

 

 

* Reachtaíocht ábhartha: An tAcht um Ard-Oideachas 1971, an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005, IR 317/2015 – Leas Sóisialach (Éilimh Chomhdhlúite, Íocaíochtaí agus Rialú) (Leasú) (Uimh. 4) (Leasú) 2015, Acht na nOllscoileanna 1997, An tAcht um Institiúid Teicneolaíochtaí 2006, Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta 2018,

 

 

 

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We'd also like to set optional analytics cookies to help us improve it. We won't set these optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Privacy Policy page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.