Irish Language StatementWe are committed to meeting HEA’s obligations under the Official Languages Act, 2003. We will in particular;

  • Reply in Irish to correspondence received in Irish
  • Publish our annual report and key policy documents in Irish and English.

The following documents are available in Irish:

An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoideachais, 2015-2019

Plean Straitéiseach 2018-2022

Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas go dtí 2030

An tÚdarás um Ard-Oideachas Plean maidir le Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Struchtúr an Oideachais do Mhúinteoirí in Éirinn: Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn maidir le hAthchóiriú a Chur i bhFeidhm

As our capacity increases, we are working towards a greater use and integration of Irish across our websites.

If you could like to discuss matters relating to Irish at the HEA, or have a query you would like to discuss through Irish, please contact

Catherine Halloran

An tÚdarás um Ard-Oideachas
3 Áras Síol mBrain
Ascaill Crampton
Bóthar Síol mBrain
Baile Átha Cliath 4

D04C2Y6

Phone: +353 1 231 7100
Lo-Cal Number: 1890 200 637
Fax: +353 1 231 7172

Ráiteas maidir leis an nGaeilgeTáimid tiomanta do na dualgais atá ar an Údarás um Ard-Oideachas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, a chomhlíonadh. Tabharfaimid faoi na gníomhacha seo a leanas ach go háirithe:

  • Tabharfaimid freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras a thagann isteach i nGaeilge
  • Foilseoimid ár dtuarascáil bhliantúil agus ár bpríomhdhoiciméid bheartais i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá leagan Gaeilge ar fáil de na doiciméid seo a leanas:

An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoideachais, 2015-2019

Plean Straitéiseach 2008-2010

Tuarascáil, Cuntais: Reports, Accounts and Stats 2002-2004

Struchtúr an Oideachais do Mhúinteoirí in Éirinn: Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn maidir le hAthchóiriú a Chur i bhFeidhm

De réir mar a thagann feabhas ar ár n-acmhainneacht, táimid ag obair chun an Ghaeilge a úsáid agus a chomhtháthú níos mó ar ár láithreáin ghréasáin ar fad.

Más maith leat ábhar a bhaineann leis an nGaeilge a phlé, nó más maith leat rud a phlé trí Ghaeilge, déan teagmháil le:

Catherine Halloran
Guthán: +353 1 231 7100
Uimhir Íosghlao: 1890 200 637
Facs: +353 1 231 7172

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We'd also like to set optional analytics cookies to help us improve it. We won't set these optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Privacy Policy page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.